Missie, Visie

Missie

Koninklijk Volharding Meerhout vzw is een niet professionele sportclub met als kernactiviteiten recreatief turnen en dansen en die als doel heeft zoveel mogelijk inwoners van Meerhout en omliggende gemeenten de mogelijkheid te geven om aan sport te doen. Het hoofdaccent ligt hierbij op jongeren. Hiernaast willen we voor jongeren met extra aanleg ook de mogelijkheid tot competitief turnen en dans aanbieden.
Koninklijk Volharding Meerhout vzw wil meer zijn dan alleen een club waarin geturnd en gedanst wordt. Naast de kwaliteit van de lessen staat het groepsgevoel en plezier maken centraal in onze club.

 

Visie

 • De recreatieve groepen worden ingedeeld/samengesteld op basis van leeftijd. De competitiegroepen zijn enkel toegankelijk na selectie.
 • De competitiegroepen (tumbling en dans) werken volgens een meerjarenplan dat op jaarbasis wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.
 • Uitbreiding met extra groepen is steeds mogelijk indien er voldoende vraag naar is en de nodige middelen ter beschikking zijn. Deze worden jaarlijks herbekeken.
 • Het inschrijvingsgeld moet aantrekkelijk blijven voor alle leden maar in verhouding staan tot de aangeboden kwaliteit en kwantiteit. Bovendien wordt ernaar gestreefd om de lidgelden en lesgelden eenvormig en doorzichtig te maken. Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks herbekeken en geoptimaliseerd indien nodig.
 • Van iedere lesgever wordt verwacht dat hij de nodige tijd besteed aan een goede voorbereiding van zijn lessen en regelmatig aanwezig is op extra activiteiten.
 • Er wordt gezocht naar middelen/activiteiten om de leiding extra te motiveren en te ondersteunen in hun dagelijkse inzet voor de club. Leiding wordt ook gestimuleerd en ondersteund om de nodige cursussen te volgen zodat het niveau van de lessen en de kwaliteit van de werking gegarandeerd en verbeterd wordt.
 • Een extra budget om investeringen te kunnen doen wordt hoofdzakelijk verworven door subsidies en activiteiten zoals het turn- en dansgala, wedstrijden, optredens e.d.. Ook sponsoring is een mogelijkheid, deze wordt beheerd door de club maar kan toebedeeld worden aan één specifiek onderdeel.
 • De werking van het bestuur wordt op regelmatige basis doorgelicht om deze verder te optimaliseren. Er wordt steeds gestreefd naar een volwaardig bezet bestuur en bestaat bij voorkeur uit een meerderheid van niet lesgevers.
  Volgende functies worden best ingevuld door lesgevers: coördinator dans, coördinator turnen, algemene coördinator.
 • Er wordt een grondige analyse gedaan van het huidige patrimonium aan materialen, dat is opgesplitst in een investerings- en onderhoudsbudget. Het investeringsbudget voor materiaal wordt in het begin van de lange termijnvisie bepaald, het onderhoudsbudget wordt jaarlijks vastgelegd en is afhankelijk van de noden en de financiële mogelijkheden van de club.
 • Communicatie is voor onze club is zeer belangrijk. Er wordt een open en duidelijke communicatie gehanteerd binnen het bestuur, en naar leiding en leden toe. Wij staan als club steeds open voor ideeën en bemerkingen die onze werking kunnen verbeteren en stellen hiervoor de nodige communicatiekanalen ter beschikking.
 • Er wordt gezocht naar een uitbreiding van de samenwerking met de gemeente om de werking van de club te verbeteren en de uitstraling van onze gemeente te vergroten.
 • De lange termijnvisie wordt na goedkeuring door het bestuur vastgelegd voor 5 jaar. Op het einde van elk seizoen worden de jaardoelstellingen geëvalueerd. Deze bevindingen kunnen leiden tot een eventuele bijsturing van de doelstellingen.